วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

นายอำเภอเยี่ยมแหล่งเรียนรู้นายสมัย สาวงษา

 นายพินิจ แก้วจิตรคง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมชมกิจกรรมการอบรมแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการ ที่ศูนย์เรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555