วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นวาระก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ 5 / 2559 ,มีการมอบเกียรติบัตร และโล่ห์สำหรับคนดีครีเวียงเชียงรุ้งด้านพัฒนาชมชน และปสุสัตว์ ,ของวัฒนธรรมอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอและปศุสัตวือำเภออำเภอ และมอบแหนบกำนันคนใหม่ของตำบลทุ่งก่อ เสร็จประชุมตามวาระปิดประชุมเที่ยงวันพอดี
รประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นวาระก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ 5 / 2559 ,มีการมอบเกียรติบัตร และโล่ห์สำหรับคนดีครีเวียงเชียงรุ้งด้านพัฒนาชมชน และปสุสัตว์ ,ของวัฒนธรรมอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอและปศุสัตวือำเภออำเภอ และมอบแหนบกำนันคนใหม่ของตำบลทุ่งก่อ เสร็จประชุมตามวาระปิดประชุมเที่ยงวันพอดี