วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันนี้ (17 พ.ค. 56) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "คืนคนดีสู่สังคม" (วันที่ 9 - 17 พ.ค.2556) ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน นพค.35

วันนี้ (17 พ.ค. 56) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "คืนคนดีสู่สังคม" (วันที่ 9 - 17 พ.ค.2556) ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน นพค.35วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตรวจพื้นที่การบุกรุกป่าต้นน้ำ
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น.นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยปลัดอำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง ได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำของหมู่บ้านที่ถูกบุกรุกแพ้วถาง โดยได้ประสานให้หน่วยป้องกันและรักษาป่า ชร.24 เข้าตรวจสอบรายละเอียดการถือครองที่ดินต่อไป

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมด้วยปลัดอำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเนินไทรพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง ได้ร่วมกันออกตรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำของหมู่บ้านที่ถูกบุกรุกแพ้วถาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น.โดยได้ประสานให้หน่วยป้องกันและรักษาป่า ชร.24 เข้าตรวจสอบรายละเอียดการถือครองที่ดินต่อไป

"คืนคนดีสู่สังคม"

 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "คืนคนดีสู่สังคม" ระหว่างวันที่ 9 - 17 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน นพค.35 เมื่อบ่าย วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

บวชภาคดูร้อน

 นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ที่วัดดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนายทองคำ ยาปโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า กล่าวรายงาน

ขับเคลื่อน วัฒนธรรมไทยสายชุมชนตำบลทุ่งก่อ

 นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ของตำบลทุ่งก่อ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ จัดโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมของตำบลทุ่งก่อ


วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียง มีวาระที่สำคัญได้แก่การรับรองการทำแผนยุทธศาตร์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และข้อราชการต่างๆของแต่ละหน่วยงานเพื่อทราบและดำเนินการ