วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพระราชสมภพปีที่ 113 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนชาวอำเภอเวียงชียงรุ้ง ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพระราชสมภพปีที่ 113 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2556 ของจังหวัดเชียงราย วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะทำงานงานประเพณีสุขสราญงานวันยี่เป็งเวียงเชียงรุ้ง ปี ๒๕๕๖

 
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธนการประชุมคณะทำงานจัดงานสุขสราญงานยี่เป็งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเตรียมการจัดงาน สุขสราญงานยี่เป็งฯ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดกิจกรรมพอสรุปได้ดังนี้ ประกวดร้องเพลง ประกวดโคมลอย ประกวดขบวนแห่ ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงใหญ่ การแสดงดนตรี การแสดงของน้องๆนักเรียนตามประเพณีวัฒนธรรมของงานวันยี่เป็ง


 

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังการบรรยายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ) ที่หอประชุมประจำหมู่บ้านนาเจริญ ตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีวิทยากรระดับจังหวัดมาบรรยายให้ความรู้ ทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอและประชาชนในหมู่บ้านนาเจริญเพื่อให้เข้าใจ ในโครงการอย่างชัดเจนไปในแนวทางเดียวกัน

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระ...ชันษา สมเด็จพระญานสังวรฯ

 
วันนี้ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐๑ รูป ตามโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระ...ชันษา สมเด็จพระญานสังวรฯ ทำบุญตักบาตรและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ตามโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดดงชัย หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การกลับมาทำงานใหม่ของท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

หลังจากการไปศึกษาต่อในหลักสูตรนักบริหารการปกครองระดับสูง เป็นเวลาประมาณ ๓ เดือน ท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตคงทอง ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่เวียงเชียงรุ้ง ซึ่งมีงานรอท่านอีกมากมาย ครับ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ต้อนรับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ที่มามอบเงินสนับสนุนการสร้างสนามก๊ฬาของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และขอถือโอกาสลาเพราะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปอยู่สาขาอื่น

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

มอบหนังสือสำคํญแสดงหลักฐานเอกสารตราตั้งให้นายปัญญา นันตา ผู้ใหญ่บ้าน และนายสมัย บุญศิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าซาง
 

การมอบเงินผ้าป่าช่วยสร้างสนามกีฬาอำเภอ