วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมบ้านเวียงคำฟ้า ตำบลดงมหาวัน

 เจ้าหน้าที่จากปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติการเยี่ยมตรวจสอบชุมชนบ้านเวียงคำฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อตรวจสอบการเข้าอยู่อาศัยที่เป็นปัจจุบัน เมื่อเดือนกรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อำเภอยิ้มที่บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำทีมส่วนราชการในพื้นที่ออกเยี่ยมประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีบรการหลากหลายจากส่วนราชการ และออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

นายอำเภอเยี่ยมแหล่งเรียนรู้นายสมัย สาวงษา

 นายพินิจ แก้วจิตรคง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมชมกิจกรรมการอบรมแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการ ที่ศูนย์เรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555