วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เสวนาปรองดองสมานฉันท์รอบรวมอำเภอ

ลงทะเบียน
 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เป็นประธานการเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปรอบสุดท้ายของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีผู้นำท้องถิ่นท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ครู ปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่างๆ ๑๐๐ คน มาระดมสมองกันให้ได้ข้อสรุปปัญหาของอำเภอตามลำดับความสำคัญเพื่อนำเสนอในระดับจังหวัดต่อไป
นายอำเภอกล่าวเปิด

ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณในความร่วมมือจากทุกๆคน

บรรยากาศการเสวนา

บรรยากาศการเสวนา

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัดและประชุมศูนย์ปรองดองของอำเภอ

  นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง    เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก  เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้า  ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  พื้นที่โครงการฝายเชียงราย(ฝั่งขวา)คลอง๑๙L-RMC  บ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ คำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  กิจกรรมร่วมบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเพื่อร่วมการพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดโครงการฯในปี ๒๕๕๗ 
       และในเวลา๑๓ง๓๐ น.วันเดียวกันนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรองดอง สมานฉันท์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ศปป.อ.เวียงเชียงรุ้ง) เพื่อสรุปการสานเสวนาแต่ละตำบลหมู่บ้าน และ เพื่อเตรียมการจัดงานคืนความสุขให้ประชาชน ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อ.เวียงเชียงรุ้ง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อ.เวียงเชียงรุ้ง  มีหัวหน้าส่วนราชการ กรรมการศูนย์ฯและวิทยากรขบวนการเข้าร่วมประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานการสานเสวนาในแต่ละตำบล เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗   ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ประชุมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป โดยมอบภารกิจที่ทุกองค์กรต้องดำเนินการ เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
กรรมการหมู่บ้านบ้านเหล่าหมู่ที่ ๖ สนองนโยบาย ด้วยกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดอง ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน