วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เสวนาปรองดองสมานฉันท์รอบรวมอำเภอ

ลงทะเบียน
 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เป็นประธานการเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปรอบสุดท้ายของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีผู้นำท้องถิ่นท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ครู ปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่างๆ ๑๐๐ คน มาระดมสมองกันให้ได้ข้อสรุปปัญหาของอำเภอตามลำดับความสำคัญเพื่อนำเสนอในระดับจังหวัดต่อไป
นายอำเภอกล่าวเปิด

ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณในความร่วมมือจากทุกๆคน

บรรยากาศการเสวนา

บรรยากาศการเสวนา
แบ่งสองกลุ่มเพื่อเรียงลำดับคงวามสำคัญของปัญหา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น