วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

ทำบุญวันพระที่วัดป่าซางบุญนาถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 นายอรุณศักดิ์ คัณธาเศรษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกับส่วนราชการ อ.เวียงเชียงรุ้ง ทำบุญตักบาตรวันพระร่วมกับประชาชน ณ วัดป่าซางบุนนาก เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖


วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


 
 
                             ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทำบุญตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลอง
       พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
       สกลมหาสังฆปริณายก 
*******************
 

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร

เครือข่ายทุกภาคส่วนทราบว่า คณะสงฆ์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และสภาวัฒนธรรมอำเภอ     เวียงเชียงรุ้ง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร        มเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก อันเป็นการแสดงมุทิตาจิต ของสมเด็จพระสังฆราช และเพื่อเป็นการชำระล้าง ขัดเกลาจิตใจ สร้างผลประโยชน์แก่ส่วนรวม ในวโรกาสอันสำคัญและเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งนี้          โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐๑ รูป และการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ประจำอำเภอ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดดงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

                   ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันดังกล่าว                 ดังกำหนดการท้ายนี้

 

เวลา ๐๖.๐๐ น.
- ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๗.๐๐ น.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ บริเวณวัดดงชัย
- ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงานภาครัฐ พร้อมกัน ณ สถานที่จัดงาน
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้งกล่าวรายงานการจัดงาน
- ประธานพิธี (นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง) กล่าวเปิดงาน
- ประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนา
- ประธานพิธีประจำที่โต๊ะตักบาตร
- ประธานพิธี และประชาชน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์
  จำนวน ๑๐๑ รูป
- เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร
- ประชาชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
 
 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน

 

 

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

                                                                         ๑๓  กันยายน ๒๕๕๖