วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวธ.ประเพณี ภูมิปัญญา ปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๕๘ นายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่  จัดการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวธ.ประเพณี ภูมิปัญญา ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 


วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

ประเมินแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซุ้มอำเภอเวียงเชียรุ้ง

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่มี ๔ หมู่บ้าน ส่งเข้ารับการประเมิน ที่สนามฝึกนักวิชาการทหาร เชียงราย เมือวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
เข้าแถวเรียงหนึ่งรอรับกรรมการมาประเมินพร้อมเพียงทั้ง ๔ อปท.มากันพร้อมแล้ว
รายงานตัวแนะนำผู้นำท้องที่ท้องถิ่น
กรรมการเยี่ยมชม
 นางธันชนก บุตรมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่านำเสนอผลงานในซุ้ม

 
 ทีมงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยท่านนายกเทศมนตรีทองคำ ยาปโลหิต

 นางธันชนก บุตรมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่านำเสนอผลงานในซุ้มบ้านหมู่ที่๑๑ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

บรรยากาศการตรวจเยี่ยมให้คะแนนการนำเสนอผลงานตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตำบลทุ่งก่อ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารเชียงราย  นำเสนอโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านโป่ง 


 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส ร่วมให้การต้อนรับกรรมการที่มาตรวจประเมิน และให้กำลังใจทีมงาน นายทวีศักดิ์ นาทอง นางนริมล พรสืบ ปลัดอบต.ทุ่งก่อ และอบต ป่าซาง มาร่วมให้กำลังใจทีมงานของหมู่บ้านที่มาจัดซุ้ม
 นาย   ผู้ใหญ่บ้านสันไทรงาม แนะนำรายงานซุ้มบ้านสันไทรงามตำบลดงมหาวันกับคณะกรรมการ


นายก๋องคำ นัยติ๊บ นายก อบต.ดงมหาวันมาให้กำลังใจทีมงานบ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน


ปลัดนริมล พรสืบ อบต.ป่าซาง มาให้กำลังใจบ้านห้วยหมากเอียก
ต่างให้กำลังใจกันระหว่างรอกรรมการ


ทีมงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า