วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ธรรมนำงานที่วัดบ้านสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

   วันจันทร์ที่ 5 ตุลาม58 เวลา 06.30  น นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งนำหน่วยงานราชการ สาธารณสุขอำเภอ/ปศุสัตว์ฯ/วัฒนธรรมอำเภอ/จนท.รพ.สต.บ้านดงมหาวัน/ทหารชุด ชป.มวลชน ร.พัน 4 /ท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านปฎิบัติธรรมวันสวนะ ที่วัดสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน  มีผู้มาร่วมทำบุญจำนวน  162 คน


    นายอำเภอและส่วนราชการได้ชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเฉพาะงบกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือคนยากจนที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินมาให้แล้ว บ้านสันไทรงามมีกลุ่มอาชีพที่ได้รับงบฯจำนวน. 8  กลุ่ม งบประมาณกว่าหนึ่งล้านสองแสนบาท กำชับให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกคนในหมู่บ้านทราบ ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบด้วยกันเพื่อความยั่งยืนของ  โครงการและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายทึ่รัฐบาลคาดหวัง  การดำเนินโครงการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลประโยชน์ประชาชนได้รับแท้จริง
     เสร็จแล้วเดินทางเยี่ยมผู้ที่โดนยาฆ่าหญ้า บ้านดงมหาวัน กับท่านสาธารณสุขอำเภอ/ผอ.รพสต./ผู้นำชุมชนและทหาร  เห็นสมควรว่าเรื่องพิษภัยสารเคมีต่างๆน่าจะเป็นวาระเร่งด่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น