วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"หนึ่งใจ...ช่วยหลือผู้ประสบภัย"เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยหลือผู้ประสบภัย" ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 500 ชุดการมอบถุงพระราชทานที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ทรงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่ามนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนของมูลนิธิฯมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ"หนึ่งใจ..ช่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย"เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น