วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ก่อนวาระการประชุมได้แนะนำนายก อบต.ใหม่ ๓ ท่าน ข้าราชการย้ายมาใหม่ ๑ ท่านได้แก่
๑.นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มือถือ ๐๘๔-๖๑๑๖๔๐๐,๐๘๒-๑๙๓๓๓๒๐
๒.นายก๋องคำ นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน มือถือ ๐๘๑-๔๗๓๓๒๑๖
๓.นายสิงห์คำ จอมสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ มือถือ ๐๘๘-๕๔๐๖๐๑๙
๔.นายศราวุธ ตาวิยะ เจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ย้ายมาจากขุนตาล
จากนั้นเข้าสู่วาระมีที่สำคัญคือ การจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๖ และข้อราชการต่างๆที่ส่วนราชการต้องการชี้แจงตามวาระ ปิดการประชุม ๑๒.๐๐น.และในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง เป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น