วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาระกิจประจำวันนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00น.  นางวันดี  ราชชมภู  นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ณ   หอประชุมอำเภอฯ.  
       เวลา 13.00น   เป็นประธานประชุม ศปข. อ.เวียงเชียงรุ้ง  ผกก.สภ.วชร/ปลัดอำเภอ  หน.ฝ่ายความมั่นคง/ชุด ชป.ร.17พัน3/หน่วยปฏิบัติการควบคุมพื้นที่พิเศษรอยต่อ4อำเภอ/เกษตรอำเภอ/พัฒนาการอำเภอ/สาธารสุขฯและท้องถิ่นเพื่อติดตามงานนโยบายเร่งด่วนของ คสช.และรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด การบุกรุกทำลาย ทส.ฯ.  การค้ามนุษย์ ผู้มึอิทธิพล รวมทั้งการช่วยเหลือหนี้สินเกษตรกรฯ ต่อมา คณะกรรมการฯ. ได้ดำเนินการเปิดหีบบัตรลงชื่อผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดทั้งผู้เสพ ผู้ค้าฯ ที่ได้ดำเนินการออกทำประชาคมทั้ง43 หมู่บ้าน  และจะได้ทำการกลั่นกรองข้อมูลส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป.


           เวลา 15.00น ได้เชิญผู้ประกอบการใกล้สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มารับฟังคำชี้แจง ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษาฯ /พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ฯ และคำสั่ง. คสช. ว่าด้วยมาตรการการแข่งรถในทางและสถานบริการให้ผู้ประกอบการรับทราบทั้งชี้แจงขั้นตอนการลงไปตรวจสอบ การกระทำความผิด  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ประกอบการและสถานศึกษาเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กำหนดออกตรวจตั้งแต่วันที่5สิงหาคม58เป็นต้นไปจนถึงวันที่15สิงหาคม หลังจากนั้นจะเข้าดำเนินการตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีต่อไป   อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ทางสรรพสามิตไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด
            เวลา 16.00น   หัวหน้าหมวดการทางเวียงเชียงรุ้งได้เขาพบนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อหารือและป้องกันปัญหาน้ำท่วมโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปี  โดยจะทำการขุดทางระบายผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอขนาดกว้าง2 เมตร. ลึก2เมตร ระยะทางยาว 175 เมตร พร้อมจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารใหม่ให้มีความสวยงาม

            เวลา  17.00 น นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งออกไปตรวจสอบกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ. ตำบลป่าซาง ตามโครงการมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ก่อนจะทำการรับรองส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป อนึ่ง อำเภอเวียงเชียงรุ้งไดัขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการและจะได้ออกตรวจครบทุกกลุ่ม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น